Inteligentny dom i mieszkanie

Inteligentny dom i mieszkanie

Inteligentny dom i mieszkanie

Inteligentny budynek (również inteligentny dom, mieszkanie – określenie wysoko zaawansowanego technicznie budynku), posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa, minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji oraz ograniczenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń. System inteligentnego budynku nie powinien wpływać negatywnie na ludzi znajdujących się w jego środowisku.

inteligentny system sterowania

Inteligentny dom / mieszkanie

może sterować:

 • sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym w zależności od stanu obecności osób w pomieszczeniach oraz ruchu, w oparciu o natężenie światła itp.
 • sterowanie ogrzewaniem osobnych pomieszczeń
 • sterowanie wentylacją, klimatyzacją i filtracją w oparciu o parametry jakości powietrza, tj. zawartość dwutlenku węgla i wilgotność,
 • symulacja obecności,
 • ochrona pomieszczeń,
 • system alarmowy i monitoring,
 • system przeciwpożarowy i przeciw zalaniu,
 • system kontroli dostępu,
 • system zasilania UPS,
 • system pogodowy,
 • system zarządzania produkcją i magazynowaniem energii odnawialnej z własnych mikroźródeł,
 • obsługa urządzeń audio-video i innych codziennego użytku,
 • złożony system personalizacji,
 • system sterowania nawadnianiem ogrodu
 • system sterujący bramą wjazdową i furtką

Sterowanie ogrzewaniem

Przykład zastosowania: reakcja systemu na zbyt niską temperaturę w danym pomieszczeniu, polegająca na podgrzaniu powietrza tylko i wyłącznie w tym konkretnym pomieszczeniu. System może działać także odwrotnie, tzn. w przypadku zbyt wysokiej temperatury w pomieszczeniu może podjąć kroki mające na celu jej obniżenie do odpowiedniej wartości. Reakcja systemu w przeciwieństwie do klasycznych rozwiązań nastąpi tylko wtedy, gdy w pomieszczeniu się ktoś znajduje. Jeśli budynek jest wyposażony w system identyfikacji, to reakcja systemu ogrzewania/klimatyzacji następuje w momencie wejścia lub wyjścia użytkownika z budynku.

Symulacja obecności

Zastosowanie jest takiej konfiguracji, w której podczas naszej nieobecności (np.wakacje), system uruchamia urządzenia (oświetlenie, audio-video) sekwencyjnie, w wybranych pomieszczeniach, symulując, że mieszkańcy są w domu czy mieszkaniu, działając tym samym odstraszająco na potencjalnych złodziei.

System alarmowy i monitoringu

Dzięki zintegrowaniu szerokiej gamy czujników i detektorów takich, jak chociażby detektor ruchu, możliwa jest reakcja systemu na próby włamania, jak np. stłuczenie szyby w oknie, przekroczenie wyznaczonej linii czy wdarcie się intruza przez otwarte okno. Przykładem takiej reakcji może być automatyczne poinformowanie policji o zaistniałych okolicznościach, uruchomienie syren alarmowych mających odstraszyć intruza i zwrócić uwagę ew. przechodniów.

System przeciwpożarowy

Zadaniem tego podsystemu jest czynna ochrona budynku i jego użytkowników na wypadek pożaru. Składa się z dwóch zasadniczych części: sieci czujników dymu i temperatury oraz bezpośredniej sieci przeciwpożarowej, czyli wszelkiego rodzaju spryskiwaczy (np. tryskaczy lub zraszaczy). Bez dobrej współpracy tych dwóch podstawowych elementów niemożliwa byłaby skuteczna walka systemu z pożarem. Jego działanie opiera się na wczesnym wykryciu miejsca powstania pożaru i uruchomienie w danym pomieszczeniu urządzeń gaśniczych, ale przede wszystkim system taki zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia na inne pomieszczenia. W obecnie projektowanych systemach część detekcyjną realizuje centrala pożarowa, a część sterującą wyspecjalizowane systemy i centrale zewnętrzne. Dodatkowo w inteligentnym budynku zostaną załączone komunikaty słowne o zdarzeniu i informujące o sposobie ewakuacji, wysłane odpowiednie SMS-y i e-maile. Podniesione zostaną rolety lub żaluzje, ułatwiając w ten sposób ewakuację z budynku. Zostanie odcięty też gaz.

System kontroli dostępu

Ten podsystem zastosowanie znajduje głównie w biurowcach i instytucjach. Jego podstawą może być albo złożony system personalizacji, albo system czytników kart magnetycznych, bądź chipowych. W tym pierwszym przypadku, o ile sam system personalizacji jest złożony, o tyle sprawa wygląda prosto. W przypadku, gdy na przykład do jakiegoś pomieszczenia mają dostęp osoby zarządzające budynkiem, system rozpoznawania osób informuje system kontroli dostępu, kim jest osoba chcąca otworzyć drzwi. Jeśli nie jest to osoba z kręgu osób zarządzających budynkiem, to nie zostanie jej zwolniona blokada drzwi. W przypadku drugim system, na podstawie informacji zawartych na karcie, sprawdza kim jest dana osoba i czy ma ona dostęp do danego pomieszczenia. Jeśli nie, to system naturalnie nie zwalnia blokady drzwi. Dodatkowo w inteligentnym budynku zostaną załączone odpowiednie kamery rejestrujące osoby przekraczające newralgiczne miejsca. Inteligentny budynek na podstawie informacji z tego systemu może zarządzać ogrzewaniem i klimatyzacją oraz oświetleniem.

System pogodowy

System wyposażony w czujniki pogodowe może podjąć decyzję o zamknięciu okien na wypadek deszczu czy przejściu na niezależne zasilanie podczas burzy. Bardzo popularne jest również sterowanie ogrzewaniem w oparciu o krzywą grzewczą (pomiar temperatury zewnętrznej i na tej podstawie regulacja pracy grzejników). Dodatkowo sterowanie oświetleniem na podstawie pomiaru natężenia oświetlenia (najlepiej zrealizować poprzez pomiar luksów wewnątrz budynku). W naszej ofercie dostępne są rozwiązania niemieckiej firmy POPP, która między innymi jest producentem stacji pogodowej, zasilanej w bardzo wydajny sposób przez wbudowane ogniwa słoneczne. Stacja pracuje w protokole Z-WAVE, co powoduje, że integracja stacji z systemem Fibaro jest w prosty sposób możliwa do zrealizowania. Podobnie można zintegrować stację pogodową Netatmo. Inteligentny budynek potrafi również pobierać dane pogodowe z Internetu i na ich podstawie sterować ogrzewaniem i klimatyzacją.

Złożony system personalizacji

Dodatkowo inteligentny budynek, aby zasłużyć w pełni na to określenie, powinien dostosowywać się do każdego spośród jego użytkowników z osobna. Ta swoista personalizacja jest realizowana za pomocą podsystemu adaptatywnego uczenia się lub bezpośredniego zaprogramowania systemu przez jego operatora uwzględniając potrzeby i oczekiwania konkretnego użytkownika. Przykładowo, gdy system stwierdzi (m.in. za pomocą czujnika ruchu), iż użytkownik przebywający w danym pomieszczeniu śpi, wygasza w tym pomieszczeniu światło.

System sterowania bramą wjazdową i furtką

Ten podsystem umożliwia ręczne lub zautomatyzowane, w oparciu o naszą pozycję i system GPS, wysterowanie otwieraniem bramy wjazdowej lub/i furtki. Przykładem zastosowania jest sytuacja, w której system rozpoznaje, że nasz telefon (zwykle mamy go z sobą), znajduje się w pobliżu domu, więc automatycznie otworzy nam bramę wjazdową lub furtkę. Parametryzacja tego podsystemu jest dowolna.